Blog

Các điều khoản, điều kiện sử dụng dịch vụ Nhận lương sớm GIMO

  • 22 Tháng Ba, 2024
  • Posted by: GIMO TEAM

ĐIỀU KHOẢN THU THẬP, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN NGƯỜI DÙNG

1. Định nghĩa

Phần Mềm GIMO bao gồm:

(a) một ứng dụng điện thoại di động của chúng tôi, với tên gọi GIMO, chạy trên nền tảng Android và iOS và được phát hành trên Google Play (Google) và App Store (Apple),

(b) trang web của chúng tôi có địa chỉ tại https://gimo.vn, hoặc các địa chỉ khác sẽ được chúng tôi cập nhật tùy từng thời điểm, và

(c) hệ thống phần mềm phục vụ cho việc cung cấp và thực hiện Dịch Vụ, giao dịch Chuyển Nhượng và hoạt động kinh doanh của GIMO tại từng thời điểm.

Nghị Định 13 là Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Điều Khoản là Điều Khoản thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân người dùng, được GIMO hiển thị trong ứng dụng GIMO ở thời điểm Người Dùng đăng ký Tài Khoản GIMO và/hoặc được hiển thị trên trang mạng chính thức của GIMO tại địa chỉ www.gimo.vn

2. Giới thiệu

2.1. Khi chúng tôi đề cập tới “GIMO”, “chúng tôi”, và “của chúng tôi”, chúng tôi nói đến Công Ty Cổ Phần GIMO (GIMO).

2.2. Điều Khoản sẽ quy định các vấn đề liên quan tới việc chúng tôi thu thập, sử dụng, và quản lý Thông Tin Về Người Dùng.

2.3. Trong Điều Khoản này, thuật ngữ “xử lý dữ liệu cá nhân” được hiểu là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy nhập, truy xuất, thu hồi, mã hoá, giải mã, sao chép , chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xoá, huỷ dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

2.4. Người Dùng có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận với Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình sử dụng ứng dụng của GIMO. Do tính chất của dịch vụ GIMO cung cấp (cụ thể được nêu tại Điều Khoản sử dụng dịch vụ), ở thời điểm Người Dùng không chấp nhận Điều Khoản này, GIMO sẽ đồng thời ngừng cung cấp dịch vụ, đóng tài khoản và xử lý Thông Tin Về Người Dùng theo quy định tại đây.

2.5. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Điều Khoản này, Người Dùng có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].

3. Thông tin về Người Dùng

3.1. Chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin liên quan tới Người Dùng mà do Người Dùng tạo ra hoặc cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đăng ký Tài Khoản GIMO thông qua một hoặc nhiều ứng dụng do GIMO quản lý, sử dụng Phần Mềm GIMO hoặc sử dụng Dịch Vụ (những thông tin như vậy, Thông Tin Về Người Dùng).

3.2. Trừ khi Người Dùng có ý kiến khác trước khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bằng việc giao kết hợp đồng chung và hợp đồng cụ thể theo Điều Khoản Sử Dụng này, Người Dùng xác nhận đã biết rõ và đồng ý rằng chúng tôi sẽ thực hiện việc thu thập, quản lý, xử lý và sử dụng Thông Tin Về Người Dùng theo Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin. Xác nhận đồng ý của Người Dùng được xác định khi Người Dùng thực hiện một trong những hành vi sau:

3.2.1. sử dụng Phần Mềm GIMO thông qua Tài Khoản GIMO đã được đăng ký và kích hoạt thành công của Người Dùng;

3.2.2 thực hiện các bước xác thực Người Dùng theo hướng dẫn và yêu cầu thể hiện trên Phần Mềm GIMO và Tài Khoản GIMO của Người Dùng khi đăng ký Tài Khoản GIMO;

3.2.3 Cung cấp OTP (one-time-password/mật khẩu 1 lần) cho nhân viên kinh doanh của GIMO để hỗ trợ xác thực số điện thoại sử dụng để đăng ký Tài Khoản GIMO trong quá trình đăng ký và xác thực.

3.3. Người Dùng, ở thời điểm đăng ký Tài Khoản GIMO, có nghĩa vụ đọc hiểu toàn bộ Điều Khoản, trong ứng dụng GIMO và/hoặc tại trang mạng chính thức của GIMO tại địa chỉ www.gimo.vn trước khi tiến hành sử dụng Dịch Vụ. Trong trường hợp GIMO đã tuân thủ toàn bộ quy định tại Điều Khoản này, GIMO được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm pháp lý đối với mọi cáo buộc của Người Dùng hay một bên thứ ba về việc thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân người dùng.

3.4. Để làm rõ, Thông Tin Về Người Dùng sẽ không bao gồm các thông tin mặc dù liên quan tới Người Dùng nhưng chúng tôi thu thập từ:

– Thông tin thu được từ nguồn khác: thông tin có sẵn và công khai trên nền tảng trang website và mạng xã hội, từ bên thứ ba, bao gồm các cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các đối tác thương mại; dữ liệu phù hợp và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật hiện hành.

– Thông tin được thu thập tự động: về bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ, thông tin giao dịch được thực hiện, phương thức thanh toán, thông tin về ứng dụng và thiết bị sử dụng; thông tin thu thập được sẽ tùy thuộc vào bảo mật của thiết bị người dùng.

– Hoạt động của người dùng: thu thập qua hoạt động và thông tin người dùng tạo ra trong quá trình tương tác, thu thập qua dữ liệu cookie,…

Người Dùng đồng ý rằng GIMO có quyền thu thập Thông Tin Về Người Dùng từ Bên Có Nghĩa Vụ và Bên Có Nghĩa Vụ có quyền cung cấp thông tin về Người Dùng cho GIMO.

3.4. Người Dùng đồng ý rằng, trừ khi được Người Dùng có yêu cầu cụ thể bằng văn bản, Thông Tin Về Người Dùng không phải là bí mật cá nhân của Người Dùng. Do đó, ngoài thực hiện Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin, chúng tôi không áp dụng biện pháp bảo mật nào khác đối với Thông Tin Về Người Dùng.

3.5. Người Dùng phải ngay lập tức thông báo cho chúng tôi mọi thay đổi đối với các thông tin cá nhân của Người Dùng (ví dụ, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng). Đặc biệt, nếu thông tin tài khoản ngân hàng của Người Dùng thay đổi, bao gồm tài khoản nhận lương, Người Dùng phải ngay lập tức thông báo cho chúng tôi và cung cấp các thông tin về tài khoản ngân hàng mới.

3.6. Nếu có bất kỳ sai sót nào đối với Thông Tin Về Người Dùng vì lý do Người Dùng không cung cấp đầy đủ, chính xác và/hoặc không cập nhật kịp thời các Thông Tin Về Người Dùng, Người Dùng sẽ chịu mọi trách nhiệm pháp lý và hậu quả phát sinh từ hoặc liên quan đến sự sai sót này và có nghĩa vụ bồi thường, bồi hoàn cho chúng tôi mọi thiệt hại, chi phí, tổn thất và trách nhiệm pháp lý mà chúng tôi phải gánh chịu liên quan tới sự sai sót này. Ngoài ra, chúng tôi có thể từ chối cung cấp Dịch Vụ và chấm dứt việc sử dụng Phần Mềm GIMO của Người Dùng trong trường hợp Người Dùng không cung cấp đầy đủ, chính xác và/hoặc không cập nhật kịp thời các Thông Tin Về Người Dùng.

4. Mục đích thu thập và sử dụng Thông Tin Về Người Dùng

4.1. Các Thông Tin Về Người Dùng chúng tôi sẽ thu thập và xử lý bao gồm:

4.1.1. Dữ liệu cá nhân của Người Dùng do Người Dùng cung cấp và/hoặc được thu thập từ quá trình Người Dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi, bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm như Nghị Định 13 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

4.1.2. Dữ liệu khác của Người Dùng liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi phù hợp với quy định pháp luật liên quan.3. Mục đích thu thập và phạm vi sử dụng Thông Tin Về Người Dùng

4.2. Chúng tôi thu thập, xử lý Thông Tin Về Người Dùng để sử dụng cho các mục đích sau:

4.2.1. cung cấp các Dịch Vụ, thực hiện nghĩa vụ của Người Dùng theo hợp đồng chung và hợp đồng cụ thể cho Người Dùng, bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) liên lạc với Người Dùng;

(b) xác định Người Dùng có đủ điều kiện để sử dụng Dịch Vụ hay không;

(c) xác nhận danh tính và đối chiếu các thông tin mà Người Dùng cung cấp;

(d) thanh toán cho Người Dùng;

(e) quản lý tài khoản của Người Dùng;

(f) thông báo về cho người sử dụng lao động của Người Dùng về việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ;

(g) cung cấp các nội dung được cá nhân hóa;

(h) các mục đích khác liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ và thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng chung và hợp đồng cụ thể phù hợp với quy định của pháp luật;

4.2.2. duy trì và cải thiện Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn: nghiên cứu về hành vi sử dụng Dịch Vụ hoặc sử dụng Phần Mềm GIMO của Người Dùng, thống kê nội bộ;

4.2.3. phát triển các Dịch Vụ mới; và

4.2.4. thông báo, cập nhật, cung cấp thông tin về GIMO, Dịch Vụ và chương trình khuyến mại, quảng cáo của chúng tôi tới Người Dùng.

4.2.5. thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chúng tôi trong Điều Khoản Chung và các Điều Khoản Cụ Thể.

4.2.6. Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và quy định pháp luật; Đảm bảo và tăng cường tính an toàn và bảo mật, phòng chống gian lận và quản lý rủi ro.

5. Chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng

5.1. Chúng tôi sẽ không chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng cho bên thứ ba, trừ các trường hợp sau:

5.1.1. Người Dùng đồng ý rằng chúng tôi sẽ chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng cho bên thứ ba;

5.1.2. chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng cho nhà thầu, công ty tư vấn về thuế, công ty tư vấn luật, các công ty cung cấp dịch vụ tư vấn khác, đơn vị thu thập và quản lý thông tin, tổ chức xếp hạng tín dụng, người sử dụng lao động của Người Dùng, và các đối tác khác của chúng tôi, để thực hiện các công việc cho mục đích được nêu trong Điều Khoản này;

5.1.3. chúng tôi sẽ chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng cho bên thứ ba nếu chúng tôi thực sự tin rằng việc đó là cần thiết để:

(a) tuân thủ các quy định pháp luật, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, lệnh và bản án của tòa án;

(b) thực thi Điều Khoản Chung và các Điều Khoản Cụ Thể, bao gồm cả việc điều tra những hành vi có thể vi phạm Điều Khoản Cụ Thể và một Điều Khoản Cụ Thể;

(c) phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các vấn đề về gian lận, bảo mật hay kỹ thuật; hoặc

(d) ngăn chặn hoặc giảm thiểu thiệt hại đối với các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, những người sử dụng Dịch Vụ, hoặc mọi người nói chung theo yêu cầu của pháp luật hoặc được luật cho phép;

(e) các trường hợp được phép chỉa sẻ Thông Tin Về Người Dùng khác được cho phép theo quy định pháp luật.

5.2. Để làm rõ, chúng tôi có thể chia sẻ các Thông Tin Về Người Dùng là thông tin không nhận dạng cá nhân một cách công khai cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5.3. Người dùng sẽ nhận được thông báo khi thông tin có thể chia sẻ cho bên thứ ba và có quyền không chấp nhận chia sẻ thông tin (trừ các trường hợp được phép xử lý dữ liệu các nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của Người Dùng theo quy định tại Điều 17 Nghị Định 13).

6. Thời gian xử lý và lưu trữ Thông Tin Về Người Dùng

6.1. Thông Tin Về Người Dùng sẽ được xử lý và lưu trữ kể từ thời điềm [Người Dùng cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Về Người Dùng cho tới hết thời gian lưu trữ theo Điều 5.2 và 5.3 dưới đây.]

6.2. Trừ trường hợp Người Dùng có yêu cầu về việc xoá Thông Tin Về Người Dùng phù hợp với quy định pháp luật, chúng tôi sẽ lưu giữ các Thông Tin Về Người Dùng trong thời gian mà chúng tôi thấy cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin. Một số tiêu chí chúng tôi dựa vào để đánh giá thời gian lưu giữ Thông Tin Về Người Dùng bao gồm:

6.2.1. quy định của pháp luật; và

6.2.2. nhu cầu hoạt động của chúng tôi.

6.3. Chúng tôi có quyền quyết định thời gian lưu trữ từng loại Thông Tin Về Người Dùng phù hợp với quy định tại Điều 5.1 của Điều Khoản này.

7. Đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Về Người Dùng

7.1. Tùy từng Dịch Vụ cụ thể, một hoặc nhiều người trong số chúng tôi có thể là đơn vị thu thập và quản lý Thông Tin Về Người Dùng. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Về Người Dùng cho nhau để sử dụng cho mục đích được nêu tại Điều Khoản này.

7.2. Chúng tôi có thể thuê một bên thứ ba (bao gồm cả các đơn vị, tổ chức trong nước và nước ngoài) thực hiện việc kiểm soát và xử lý Thông Tin Về Người Dùng. Chúng tôi sẽ rà soát các Điều Khoản bảo mật và an toàn thông tin của các bên thứ ba này nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc theo Điều Khoản này.

7.3. Trong trường hợp Người Dùng có yêu cầu, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin về bên thứ ba tham gia vào việc kiểm soát và xử lý Thông Tin Về Người Dùng.

8. Bảo vệ Thông Tin Về Người Dùng

8.1. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp trong khả năng của chúng tôi và quy định của pháp luật để đảm bảo Thông Tin Về Người Dùng không bị:

8.1.1. đánh cắp hoặc tiếp cận trái phép;

8.1.2. sử dụng trái phép hoặc không đúng với mục đích quy định tại Điều 3 của Điều Khoản này; hoặc

8.1.3. thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

8.2. Chúng tôi đã áp dụng thống nhất các biện pháp quản lý và biện pháp kỹ thuật tuân thủ theo quy đinh tại Nghị Định 13 về bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

8.2.1. Hệ thống của chúng tôi được thiết kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho Thông Tin Về Người Dùng, toàn bộ các Thông Tin Về Người Dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ, bảo mật và đảm bảo an toàn bởi hệ thống của chúng tôi hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ cho chúng tôi theo quy định của pháp luật và Điều Khoản này.

8.2.2. Đối với các Thông Tin Về Người Dùng là dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chúng tôi có bộ phận có chức năng bảo vệ dữ liệu các nhân và nhân sự phụ trách bảo vệ dữ liệu cá nhân phù hợp với quy định pháp luật.

8.2.3. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi cho phép để đảm bảo Thông Tin Về Người Dùng được bảo vệ và không bị truy cập, xử lý và/hoặc xoá bỏ trái phép.

8.2.4. Thông Tin Về Người Dùng sẽ được chúng tôi lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết phù hợp với Điều 5 của Điều Khoản này để hoàn thành các mục đích sử dụng Thông Tin Về Người Dùng, đảm bảo cho Người Dùng khả năng sử dụng liên tục các Dịch vụ, trừ khi có yêu cầu hoặc pháp luật có quy định thời gian lưu trữ lâu hơn.

8.3.5. Một số Thông tin Người dùng có thể được lưu trữ, truy cập từ hoặc chuyển đến các quốc gia ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc chuyển giao cho đối tác nước ngoài cho các mục đích như được mô tả trong Điều Khoản này. Chúng tôi cũng sẽ rà soát các Điều Khoản bảo mật và an toàn thông tin của các bên thứ ba này nhằm đảm bảo rằng họ đang áp dụng các tiêu chuẩn tương đương với các nguyên tắc theo Điều Khoản này.

8.4. Người Dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản, mật khẩu hay các phương thức xác thực (như mã OTP) truy cập trên các website, ứng dụng, phần mềm và các công cụ khác (nếu có). Trong trường hợp cần khôi phục mật khẩu tài khoản, Người dùng đồng ý chủ động lựa chọn và cho phép bên thứ ba mà Người dùng đã lựa chọn nhận mật khẩu sử dụng một lần (OTP). Theo đó, Người dùng đồng ý chia sẻ thông tin tài khoản của mình cho bên thứ ba đó và tự chịu trách nhiệm với việc chia sẻ này.

8.5. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Người Dùng sử dụng Dịch vụ từ các công cụ, giao diện khác không phải là website, ứng dụng, phần mềm chính thức của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc lưu trữ, bảo mật và sử dụng những thông tin liên quan đến Người Dùng khi sử dụng Dịch Vụ từ các công cụ, giao diện này. Vui lòng kiểm tra Điều Khoản về quyền riêng tư, Điều Khoản bảo mật hoặc các Điều Khoản tương tự của các đơn vị này trước khi gửi bất kỳ dữ liệu cá nhân nào cho họ.

9. Khiếu nại

9.1. Nếu Người Dùng cho rằng Thông Tin Về Người Dùng không đúng hoặc chúng tôi vi phạm Điều Khoản này, Người Dùng có thể:

9.1.1. sử dụng tính năng trên Phần Mềm GIMO khiếu nại với chúng tôi; hoặc

9.1.2. liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

10. Quyền truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Người Dùng:

10.1. Người Dùng không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi, tuy nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu Người dùng cung cấp một số thông tin nhất định để Người Dùng có thể nhận được các thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện của chúng tôi cũng như để có thể sử dụng được các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

10.2. Người Dùng có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các tương tác của Người Dùng với Dịch vụ. Trong trường hợp Người Dùng không thể tự truy cập hoặc cập nhật thông tin của mình, Người Dùng luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ. Tuy nhiên trước khi cấp quyền truy cập hoặc cung cấp thông tin cho Người Dùng, chúng tôi có thể yêu cầu các bằng chứng nhận dạng và các thông tin đầy đủ về các tương tác của Người Dùng với chúng tôi theo Điều Khoản bảo vệ và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

10.3. Người Dùng có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng Thông tin Người Dùng của mình. Nhiều Dịch vụ có chức năng cho phép Người Dùng tùy chọn về cách thông tin đang được sử dụng. Người Dùng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng sau đó Người Dùng có thể không tận dụng được một số Dịch vụ. Vui lòng thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm.

10.4. Người Dùng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng hoặc gửi thông tin cho mục đích quảng bá bất cứ khi nào và vào bất kỳ lúc nào, vui lòng hủy đăng ký hoặc điều chỉnh tùy chọn theo hướng dẫn cụ thể trên trang web và ứng dụng của chúng tôi tại từng thời điểm. Trường hợp Người Dùng không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui long điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

10.5. Nếu Người Dùng quyết định hủy đăng ký dịch vụ hoặc rút lại sự đồng ý của mình hoặc yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hay xóa các thông tin, chúng tôi sẽ cố gắng xóa, xử lý thông tin của Người Dùng ngay khi có thể hoặc trong thời hạn theo quy định của pháp luật, mặc dù chúng tôi có thể sẽ phải yêu cầu thông tin bổ sung trước khi có thể xử lý yêu cầu của Người Dùng. Trong trường hợp này, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên bản trước, trừ khi pháp luật có quy định khác.

10.6. Nếu Người Dùng quyết định từ chối cung cấp thông tin hoặc rút lại sự đồng ý của mình, xin lưu ý rằng trong nhiều trường hợp chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ cho Người Dùng hay đáp ứng các yêu cầu của Người Dùng.

Góc nhìn
Tin tức và bài viết nổi bật

Làm cả tháng, nhận lương một ngày, tiêu sạch trong 30 phút!

  • 13 Thg 06, 2024
  • Tin tức

Có những nỗi niềm mang tên tiền lương Từng ngày, từng tuần trôi qua, ta hì hục lao động, mòn mỏi 30 ngày xuân xanh, chỉ mong đến khoảnh khắc được nghe tiếng “ting ting” ngân vang, mang đến niềm hy vọng mới – LƯƠNG ĐÃ VỀ! Nói dối lòng nếu bảo ta không mong […]

Cuộc thi “Kể chuyện chờ lương” dành riêng cho công nhân, giải thưởng tới 30 triệu đồng

  • 29 Thg 05, 2024
  • Trang chủ

Cuộc thi được tổ chức bởi GIMO – Nhận lương linh hoạt, ứng dụng tiên phong trong lĩnh vực nhận lương sớm cho người lao động Việt Nam, tạo sân chơi để người lao động chia sẻ câu chuyện hài hước, thú vị về những ngày “chờ lương” đầy cảm xúc.   Bạn có bao […]

Nhận thông tin từ GIMO

Đăng ký nhận thông tin mới nhất về GIMO